„Udržateľný systém školského stravovania“ a „Školské stravovanie“

SchoolFood4Change definovala pojmy „udržateľný systém školského stravovania“ (USŠS) a „zdravé a udržateľné školské stravovanie“ (ZUŠS)

Tieto definície vo vedeckom diskurze chýbajú. Vytvárajú základ pre metodiku celého projektu, najmä pre prístup celoškolského prístupu k stravovaniu, a môžu byť cennou inšpiráciou pre širšiu vedeckú komunitu a komunitu zaoberajúcu sa školským stravovaním.

„Sme presvedčení, že definovanie zdravého a udržateľného školského prostredia je nevyhnutné na dosiahnutie spoločného jazyka medzi všetkými aktérmi zapojenými do potravinového systému – v školách aj v ich okolí,“ hovorí Irene Vidal Sánchez, technická pracovníčka projektu SF4C na univerzite v Alcale v Španielsku.

Obe definície tak uľahčia diskusiu a opatrenia na zlepšenie školského stravovania, a tým prispejú aj k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Zameranie na deti a dospievajúcich

Aj keď neexistovala žiadna oficiálna definícia týkajúca sa zdravého a udržateľného školského prostredia, mnohé organizácie už vo svojich oficiálnych dokumentoch stanovili definície „udržateľného stravovania“. Aj iné iniciatívy zahrnuli pojem „udržateľnosť“ do svojich rozvojových kritérií.

Všetky predchádzajúce definície však neuprednostňovali deti a dospievajúcich ako kľúčové zainteresované strany. Vzhľadom na ich jedinečnú citlivosť na opatrenia v celom potravinovom systéme, ktoré majú nepriaznivý vplyv na stravovanie mladých ľudí, boli definície vypracované so zameraním na školy, deti a dospievajúcich.

Všetci partneri projektu SF4C identifikovali kľúčové aspekty a zásady, ktoré robia školské potraviny zdravými a udržateľnými:

  • Výživový aspekt,
  • Vegetariánske možnosti,
  • Organické potraviny,
  • Alergie,
  • Miestne potraviny,
  • Efektívne využívanie zdrojov (napr. obaly na potraviny a potraviny, tvorba odpadu).

Okrem toho sa predpokladá, že potraviny a školské jedálne lístky musia byť dostatočné a bezpečné a musia poskytovať optimálny nutričný obsah. Okrem toho musia byť cenovo dostupné pre školy, rodičov a obce a musia podporovať odolnosť potravinových systémov.

AKÉ SÚ VÝHODY DOSIAHNUTIA UDRŽATEĽNÉHO SYSTÉMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA?

Udržateľné systémy školského stravovania (USŠS) podporujú regeneráciu prírodného prostredia. Minimalizujú negatívne ekologické vplyvy prostredníctvom obmedzovania emisií skleníkových plynov a podpory klimatických opatrení, ako aj znižovania spotreby vody, pôdy a energie. Zasadzujú sa aj za regeneráciu týchto zdrojov, ako aj za zníženie používania syntetických chemických pesticídov, hnojív a antibiotík. Udržateľné školské potravinové systémy podporujú obnovu biodiverzity a ekosystémov a zastavenie straty biodiverzity. Zabraňujú vzniku odpadu a podporujú obehové hospodárstvo. Okrem toho ŽUŠS podporuje skrátenie potravinových dodávateľských reťazcov a miestnych ekonomík a má širší sociálny prínos.

Ďalšie informácie nájdete tu: Zdroje – Informácie o projekte.