celoškolský prístup k stravovaniu – už je vonku!

Prístup k celoškoslkému stravovaniu v školách (Whole School Food Approach – WSFA) je metóda, ktorá sa používa na dosiahnutie zdravej a udržateľnej kultúry stravovania v školách a ich okolí. Nedávno boli uverejnené prvé usmernenia WSFA. Opisujú túto metódu a poskytujú rámec pre školy, mestá a regióny, pričom definujú východiská, vykonávacie opatrenia, úlohy zainteresovaných strán a kritériá hodnotenia. Prostredníctvom tohto dokumentu chce SchoolFood4Change pomôcť školám a miestnym a regionálnym orgánom, ktoré prijímajú opatrenia na realizáciu celospoločenskej (školskej) zmeny potravinového systému! Vďaka za jedlo! Je čas na nový jedálny lístok.

„Naše usmernenia pomôžu zamestnancom škôl a miestnym i regionálnym orgánom v celej EÚ pochopiť, o čom tento prístup je a aké kroky treba podniknúť na dosiahnutie zmeny. Ide o priebežnú prácu: Rámec WSFA sa bude pravidelne revidovať a zlepšovať. Okrem toho v súčasnosti pripravujeme súbor praktických nástrojov a osvedčených postupov z celej Európy. Tieto nástroje budú čoskoro k dispozícii na webovej stránke SchoolFood4Change!“

– Annelies Smets (Rikolto Belgicko),
zodpovedná za vývoj a implementáciu WSFA v rámci projektu SchoolFood4Change

Zdravá a udržateľná kultúra stravovania v školách a ich okolí

SchoolFood4Change vidí školy ako katalyzátory pre zmenu udržateľného potravinového systému, ktorý integruje potraviny a vzdelávanie. Na tomto silnom predpoklade je postavený celoškolský prístup k stravovaniu, ktorý prispieva k celospoločenskej systémovej zmene. Zaoberá sa zložením školských jedál a fungovaním školských jedální. Zahŕňa praktické vyučovanie, vzdelávacie aktivity a aktívnu účasť žiakov a učiteľov a zapája širšiu školskú komunitu (vrátane opatrovateľov, poľnohospodárov, podnikov, úradov a občianskej spoločnosti). Celoškolský prístup k stravovaniu ako taký, zarámcovaný v usmerňujúcom dokumente, slúži ako základný odkaz, súbor nástrojov a kľúčový zdroj informácií pre školy, mestá, regióny. Je venovaný všetkým odvážnym priekopníkom a tvorcom zmien, ktorí si uvedomili potrebu zmeny!

Jedálny lístok
– ale stále potrebujete nájsť tie správne ingrediencie, aby ste vo svojej škole alebo obci rozhýbali procesy súvisiace s potravinami?

Celoškolský prístup k stravovaniu vám pomôže…

  • podrobným opisom a vysvetlením štyroch pilierov WSFA (politika a vedenie; potraviny a udržateľnosť; vzdelávanie a učenie; komunita a partnerstvo) a ich jednotlivých zložiek;
  • vymenovaním všetkých relevantných aktérov v školách a ich okolí, ktorí musia byť zapojení do úspešnej implementácie celoškolského prístupu k stravovaniu, a ich zodpovedností;
  • poskytnutím postupného návodu na to, ako vypracovať celoškolský prístup k stravovaniu a jeho zavedenie;
  • načrtnutím spôsobov, akými môžu miestne, regionálne a vnútroštátne orgány podporovať a usmerňovať vykonávanie celoškolského prístupu k stravovaniu a uvedenie konkrétnych príkladov prispôsobených podporných opatrení a koučovania;
  • predstavenie troch úrovní celoškolskému prístupu stravovaniu (bronzová, strieborná a zlatá), ktorými sa oceňujú úspechy škôl, ktoré neustále zlepšujú a menia svoju kultúru stravovania.

To, čo jeme, sa vždy vyvíjalo

Usmernenia celoškolského prístupu k stravovaniu opisujú, ako holisticky navrhnutý prístup podnecuje celospoločenské systémové zmeny a pozitívne ovplyvňuje vzdelávanie, školskú demokraciu, udržateľnosť, nerovnosť, komunitu a zdravie. Rámec predstavuje základ a bude doplnený o ďalšie nástroje a usmerňujúce prvky, ktoré budú vypracované v rámci projektu SchoolFood4Change na podporu škôl, miest, regiónov a zainteresovaných strán pri uľahčovaní širokého prechodu na udržateľné a zdravé stravovanie.

Chcete sa dozvedieť viac o prístupe k celodennému stravovaniu v školách? Kliknite sem…